"Кыргызстан эл аралык университети" ОИӨК

Бишкек

Укук, бизнес, компьютердик технологиялар жана гуманитардык илимдердер факультети

Укук, бизнес, компьютердик технология жана гуманитардык илимдердер факультети университеттин окуу-илимий, административдик бөлүмү болуп эсептелинет жана кесиптик билим берүү программассынын бир канча багыттары боюнча илимий-изилдөө ишмердүүлүгүн жүргүзөт.

Факультет окуу жана илимий-изилдөө, илимий-методикалык ишмердүүлүктөрдү жүргүзгөн кафедраларды өзүнө камтыйт.

Укук, бизнес, компьютердик технологиялар жана гуманитардык илимдердер факультети өзүнүн ишмердүүлүгүн “Билим берүү боюнча” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана башка Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актылары менен, университеттиин Уставы, университеттин факультети боюнча жобосу менен жүргүзөт.

Укук, бизнес, компьютердик технологиялар жана гуманитардык илимдердер факультетинин максаттары төмөнкүлөр:

  • Инсандын интеллектуалдык, маданий жана адеп-ахлахтык өнүгүү муктаждыктарын жогорку кесиптик билим берүүнү алуу жолу менен канааттандыруу.
  • Студенттердин жарандык көз карашын жана эмгекти сүйүүсүн, жоопкерчиликти өстүрүүсүн, өз алдынча жана чыгармачылык активдүүлүгүн пайда кылуу.
  • Коомдун адеп-ахлахтык, маданий жана илимий баалуулуктарын сактоо жана арттыруу.
  • Калктын билимин жайылтуу, мамлекеттин интеллектуалдык дараметин көтөрүү.

ФАКУЛЬТЕТ ТӨМӨНКҮ БАГЫТТАР БОЮНЧА ДАЯРДАЙТ:

- «Информатика жана эсептөөчү техника»;

- «Информациялык системалар жана технологиялар»;

- «Экономика»;

- «Менеджмент»; 

- «Социалдык иш»; 

-  «Философия»;

- «Педагогика»;

- «Юриспруденция»

Укук, бизнес, компьютердик технологиялар жана гуманитардык илимдердер факультетининде окутуу Европа Биримдиги өлкөлөрүндө кабыл алынган ECTS - Кредиттердин Европалык системасы боюнча  жүргүзүлөт.

Факультеттин деканы: Карабалаева Салтанат Болотовна

Дареги: Кыргыз Республикасы, 720007, Бишкек ш., Л. Толстой көчөсү, 17А/1

Тел.: +996 (312) 64-23-50, E-mail: sbk8585@mail.ru

Декандын орун басары Маратова Салкын Маратовна, (996-312) 35-19-1164-11-79, m-salkun94@mail.ru

"Кыргызстан эл аралык университети" ОИӨК Бишкек

Социалдык тармактар